Zadzwoń do nas i dowiedz się więcej
603 532 146

Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Definicje.
  1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
   1. Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta Klienta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji.
   2. Klient – osoba fizyczna, w tym Konsument, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub Rezerwacji lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego
   3. Kodeks cywilny – ustawa z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.).
   4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
   5. Konto (Konto Klienta) – podstrona serwisu Sklepu, w ramach której Klient ma możliwość m.in. zarządzać danymi osobowymi, otrzymywać powiadomienia o zmianie statusu Zamówienia oraz kontrolować i zarządzać stanem złożonych przez niego Zamówień.
   6. Login Klienta (Login) – ciąg znaków alfanumerycznych (e-mail), konieczny do uzyskania dostępu do Konta Klienta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji.
   7. Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
   8. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Klienta Konta Klienta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Sklepu.
   9. Sklep Internetowy firmy LUCASSO Łukasz Ślusarczyk (Sklep, Sklep Internetowy) – serwis internetowy dostępny pod adresem lucasso.pl, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie (kupić Produkty)
   10. Sklep fizyczny firmy LUCASSO Łukasz Ślusarczyk (Sklep fizyczny) – dostępny dla ogółu Klientów punkt sprzedaży Usługodawcy znajdujący się w jego siedzibie.
   11. Strona – Usługodawca i Klient.
   12. Treść (Treści) – treści i obiekty multimedialne (np. informacje, dane, pliki graficzne, elementy graficzne, zdjęcia lub filmy) w tym utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki osób fizycznych, jakie są zamieszczane w Sklepie, m.in. poprzez zawarcie odesłania internetowego „linku” do innej strony internetowej.
   13. Towar – rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa sprzedaży.
   14. Usługa dodatkowa – usługa świadczona poza Sklepem Internetowym przez Usługodawcę na rzecz Klienta w związku z dostawą Towaru (np. instalacja nawiewników, urządzeń do osuszania).
   15. Produkt – Towary i Usługi dodatkowe prezentowane w Sklepie Internetowym firmy LUCASSO Łukasz Ślusarczyk.
   16. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem: z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w tym drogą telefoniczną) w Sklepie lub bez korzystania ze środków porozumiewania się na odległość w Sklepie fizycznym firmy LUCASSO Łukasz Ślusarczyk
   17. Usługa (Usługi) – usługa świadczona przez Usługodawcę drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie oraz za pośrednictwem Sklepu.
   18. Usługodawca – Łukasz Ślusarczyk prowadzący jednoosobową działaność gospodarczą pod nazwą "LUCASSO Łukasz Ślusarczyk" pod adresem: ul. Witkacego 4B, 26-606 Radom
   19. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego i/lub drogą telefoniczną, określające rodzaj i liczbę Produktu.
 2. Postanowienia ogólne.
  1. Regulamin określa zasady składania Zamówień przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, a także korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego firmy LUCASSO Łukasz Ślusarczyk oraz z oferowanych za jego pośrednictwem Usług.
  2. Sklep Internetowy firmy LUCASSO Łukasz Ślusarczyk prowadzony jest przez Usługodawcę.
  3. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące usługi:
   1. umożliwienie Klientom składania Zamówień dotyczących Produktów dostępnych w Sklepie Internetowym firmy LUCASSO Łukasz Ślusarczyk i zawierania Umów sprzedaży Produktów na odległość, oraz
   2. udzielanie Klientom informacji o Produktach dostępnych w Sklepie Internetowym oraz w Sklepie Fizycznym firmy LUCASSO Łukasz Ślusarczyk.
  4. Korzystanie przez Klienta z możliwości dokonania Zamówienia drogą telefoniczną jest związane z koniecznością poniesienia przez niego kosztów połączenia telefonicznego. Powyższe opłaty nie są pobierane przez Usługodawcę ale przez dostawcę publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne, z którego usług korzysta Klient. Koszt połączeń naliczany jest według taryf operatora usług telekomunikacyjnych, z których korzysta Klient.
  5. Klienci posiadają dostęp do Usług oferowanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego firmy LUCASSO Łukasz Ślusarczyk niezależnie od tego czy dokonali Rejestracji.
  6. Korzystanie ze Sklepu Internetowego firmy LUCASSO Łukasz Ślusarczyk możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
   1. Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies lub
   2. Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i Cookies,
   3. minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.
  7. Usługodawca wykorzystuje pliki typu Cookie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu Sklepu przez Klienta w celu:
   1. utrzymania sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie serwisu Sklepu ponownie wpisywać Hasła,
   2. dostosowania serwisu Sklepu do potrzeb Klientów oraz
   3. tworzenia statystyk oglądalności podstron ww. serwisu.
  8. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu Internetowego firmy LUCASSO Łukasz Ślusarczyk, w szczególności prawa autorskie, nazwa Sklepu, znaki towarowe Usługodawcy oraz producentów Towarów, wchodzące w ich skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł stosowne umowy.
  9. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie oraz nieodpłatnie za pośrednictwem odesłania internetowego (tj. linku) zamieszczonego na stronie głównej Sklepu oraz sporządzić jego wydruk.
  10. Informacje o Produktach podane w Sklepie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
  11. Informacja o cenie podawana na stronie lucasso.pl ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w treści art. IV ust. 5 punkt 2 Regulaminu. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów. W przypadku podania na stronie Sklepu błędnej ceny Klient zostanie o tym poinformowany przed otrzymaniem powyższej wiadomości e-mail.
  12. W przypadku zawierania Umowy sprzedaży przez telefon i niepodania przez Klienta adresu e-mail cena ma charakter wiążący od momentu jej potwierdzenia przez Usługodawcę w trakcie rozmowy telefonicznej z Klientem.
 3. Zakres, warunki i zasady korzystania ze Sklepu Internetowego firmy LUCASSO Łukasz Ślusarczyk.
  1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług w Sklepie w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.
  2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą skutecznego wypełnienia i zaakceptowania przez Klienta formularza rejestracyjnego albo każdorazowo z chwilą korzystania przez Klienta ze Sklepu (w przypadku braku Rejestracji). W obu przypadkach umowa zawierana jest na czas nieoznaczony.
  3. Rejestracja w ramach Sklepu Internetowego firmy LUCASSO Łukasz Ślusarczyk następuje poprzez zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu, po wypełnieniu odpowiednich rubryk formularza.
  4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania technicznego sposobu realizacji Usług, stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także odpowiednio do posiadanych możliwości technicznych, bez pogarszania ich jakości, a także bez wpływu na zakres praw i obowiązków Stron.
  5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów w związku ze świadczoną Usługą oraz dokonywaniem przez Klienta Zamówień Usługodawca podejmuje środki technicznei organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonej Usługi.
  6. Usługodawca nie jest dostawcą usługi internetu ani dostawcą innych publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne. Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, za pomocą którego możliwe jest dokonanie Zamówienia.
  7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
   1. korzystania z Usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
   2. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie Internetowym niezamówionej informacji handlowej; podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta,
   3. korzystania z Usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu,
   4. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa,
   5. korzystania z Usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Usługodawcy, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i wszelkich przysługujących im praw,
   6. korzystania z wszelkich Treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego firmy LUCASSO Łukasz Ślusarczyk jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystywanie treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez uprawnioną osobę.
  8. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za czynności wykonane przez siebie w ramach Sklepu Internetowego i/lub podczas dokonywania Zamówienia.
  9. Usługodawca nie prowadzi w Sklepie sprzedaży hurtowej. W przypadku złożenia przez jednego Klienta Zamówienia na więcej niż dwie sztuki tego samego Produktu, Usługodawca zastrzega sobie prawo do realizacji takiego Zamówienia na indywidualnie uzgodnionych z Klientem warunkach.
  10. Usługodawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego oraz dokonywania Zamówień, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego firmy LUCASSO Łukasz Ślusarczyk lub Usług oferowanych w ramach Sklepu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności gdy Klient:
   1. podał dane wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
   2. dopuści się naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów,
   3. dopuści się zachowań, które są niezgodne z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa oraz
   4. narusza zasady współżycia społecznego np. poprzez kilkakrotne dokonywanie Zamówień i ich kilkakrotne nieodbieranie, pod warunkiem że powyższe nie stanowi przypadków, o których mowa w treści Rozdziału V oraz Rozdziału VI niniejszego Regulaminu.
  11. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego firmy LUCASSO Łukasz Ślusarczyk na podstawie postanowień art. III ust. 10 Regulaminu, nie może dokonać powtórnej Rejestracji bez uprzedniej zgody Usługodawcy.
 4. Zawarcie Umowy sprzedaży Produktu poprzez Sklep Internetowy.
  1. Klient może zamówić (kupić) (tj. zawrzeć Umowę sprzedaży Produktów na odległość) za pośrednictwem Sklepu Internetowego ub telefonicznie wybrane Produkty. Umowa sprzedaży Produktów zostanie zawarta wraz z otrzymaniem przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w treści art. IV ust. 5 punkt 2 Regulaminu. W przypadku złożenia Zamówienia drogą telefoniczną i niepodania przez Klienta adresu e-mail Umowa sprzedaży Produktów zostanie zawarta wraz z potwierdzeniem przez Usługodawcę złożenia Zamówienia w trakcie rozmowy telefonicznej.
  2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Produktu na odległość poprzez Sklep Internetowy firmy LUCASSO Łukasz Ślusarczyk należy wejść na stronę internetową lucasso.pl, a następnie dokonać wyboru Produktu dostępnego w Sklepie Internetowym firmy LUCASSO Łukasz Ślusarczyk i złożyć Zamówienie ze wskazaniem miejsca dostawy Produktu, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty lub informacje.
  3. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Produktu drogą telefoniczną, należy zadzwonić na odpowiedni numer (wskazany m.in. w treści aktualnych ogłoszeń reklamowych Usługodawcy lub na stronie internetowej Sklepu Internetowego), a następnie dokonać wyboru tego Produktu i złożyć Zamówienie ze wskazaniem miejsca dostawy Produktu, podejmując kolejne czynności w oparciu o wskazówki konsultanta Usługodawcy.
  4. Rezerwacja Produktu i złożenie skutecznego Zamówienia możliwe są po akceptacji Regulaminu.
  5. Po złożeniu Zamówienia, Klient – w przypadku podania adresu e-mail – otrzymuje wiadomości e-mail, a w szczególności:
   1. e-mail będący potwierdzeniem wpłynięcia Zamówienia do Sklepu,
   2. e-mail o tytule „[LUCASSO], zamówienie nr XX zostało złożone” potwierdzające wszystkie istotne elementy Zamówienia, gdzie XX to numer nadany zamówieniu przez Sklep. E-mail ten może być poprzedzony próbą telefonicznego potwierdzenia Zamówienia. W przypadku, gdy w ciągu 3 (słownie: trzech) dni roboczych od dnia wpłynięcia Zamówienia, nie będzie możliwe zrealizowanie połączenia telefonicznego z Klientem, Zamówienie może zostać anulowane.
  6. Klientowi przysługuje prawo do rezygnacji z realizacji Zamówienia przed dniem otrzymania wiadomości e-mail, o której mowa w treści art. IV ust. 5 punkt 2 powyżej. W powyższym terminie Klient jest uprawniony do anulowania Zamówienia i/lub złożenia nowego. W tym celu należy skontaktować się z Usługodawcą. Usługodawca zapewnia Klientowi prawo wglądu lub uzyskania informacji telefonicznej w zakresie treści Zamówienia.
  7. Ceny Produktów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła, etc. Klient ma możliwość uiszczenia ceny m.in. gotówką przy odbiorze dostawy, przelewem bankowym lub poprzez płatność elektroniczną realizowaną w serwisie rozliczeniowym.
  8. Zamówienie Produktu zostanie przekazane do realizacji niezwłocznie po zawarciu Umowy sprzedaży.
  9. W przypadku złożenia Zamówienia dostawa Towaru zostanie zrealizowana nie później niż w terminie trzydziestu (30) dni licząc od dnia, w którym została zawarta Umowa sprzedaży, o ile przy Towarze nie zaznaczono inaczej.
  10. Usługodawca może dostarczyć zamówione Towary transportem własnym, przesyłką kurierską, przesyłką pocztową lub do wskazanego przez Klienta paczkomatu. Koszty dostawy i ewentualne koszty dodatkowe zostaną wyraźnie wskazane w czasie składania Zamówienia.
  11. Informacja o dostępności Produktu jest zapewniana każdorazowo przy danym Produkcie na stronie Sklepu Internetowego lub w trakcie rozmowy telefonicznej.
  12. Klient jest uprawniony korzystać z dostępnych usług w zakresie informowania przez Usługodawcę o bieżącym statusie Zamówienia.
  13. W celu realizacji Zamówienia, Klient jest zobowiązany do podania wszystkich niezbędnych danych umożliwiających ich realizację, tj. imienia i nazwiska, adresu (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numeru telefonu kontaktowego lub innych danych wskazanych przez Usługodawcę za pośrednictwem strony internetowej Sklepu lub w trakcie rozmowy telefonicznej.
  14. Zamówienie zostanie zrealizowane, pod warunkiem że zamówione Produkty będą dostępne. W przypadku niedostępności danego Produktu, Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o anulowaniu Zamówienia z powodu braku Produktów lub o konieczności dłuższego oczekiwania na realizację Zamówienia z prośbą o potwierdzenie woli dalszej ich realizacji. W przypadku braku Produktu lub braku woli Klienta dalszej realizacji Zamówienia lub Rezerwacji, Klient otrzyma niezwłocznie zwrot uiszczonych przez siebie opłat.
  15. Termin realizacji Zamówienia zostanie potwierdzony w wiadomości e-mail, o której mowa w art. IV ust. 5 punkt 2 powyżej lub w trakcie rozmowy telefonicznej.
  16. Zamówione Towary mogą zostać dostarczone przez Usługodawcę jedynie pod wskazany przez Klienta adres znajdujący się na terenie Polski lub do wskazanego przez Klienta paczkomatu.
  17. Przy odbiorze przesyłki z zamówionym Towarem, Klient powinien sprawdzić przesyłkę i w przypadku stwierdzenia:
   1. uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki,
   2. niekompletności przesyłki,
   3. niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia,
   Klient jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki. W takim przypadku prosimy o niezwłoczne powiadomienie Usługodawcy o zaistniałej sytuacji w celu przygotowania nowej dostawy.
  18. Realizacja Zamówienia złożonego przez Klienta drogą telefoniczną dokonywana jest przez Sklep Internetowy.
 5. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy.
  1. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży Produktów zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni. Powyższe dotyczy przypadku, o którym mowa w treści art. IV ust. 1 Regulaminu (Zamówienie).
  2. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży na adres: LUCASSO Łukasz Ślusarczyk, ul. Witkacego 4B, 26-606 Radom lub na adres e-mail: biuro@lucasso.pl
  3. Wskazany powyżej w ust. 1 bieżącego artykułu termin 30-dniowy liczony jest od dnia, w którym nastąpiło wydanie Konsumentowi Towaru, a w przypadku umowy o świadczenie Usług dodatkowych od momentu zawarcia umowy.
  4. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Produktu został zawarty w ramach strony internetowej Sklepu.
  5. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Produktów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot wzajemnych świadczeń powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
  6. Towar powinien być zwrócony na adres: LUCASSO Łukasz Ślusarczyk, ul. Witkacego 4B, 26-606 Radom
  7. Koszt opakowania i odesłania Towaru ponosi Konsument.
  8. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w następujących przypadkach:
   1. świadczenia usług rozpoczętych, za zgodą Konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w bieżącym artykule ust. 1 powyżej,
   2. świadczeń o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
   3. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
 6. Niezgodność Towaru z umową.
  1. Usługodawca jako sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta za niezgodność z umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego Konsumenta, w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).
  2. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r. Nr 22, poz.271 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).
  3. Usługodawca nie jest producentem Towarów. Reklamacje, z tytułu niezgodności Towarów z Umową Sprzedaży lub gwarancji producenta jak również nieprawidłowego wykonania Usług dodatkowych można przesłać na adres: LUCASSO Łukasz Ślusarczyk, ul. Witkacego 4B, 26-606 Radom lub składać pisemnie bezpośrednio w Sklepie fizycznym firmy LUCASSO Łukasz Ślusarczyk pod tym samym adresem, a w przypadku roszczeń z tytułu gwarancji producenta także bezpośrednio w autoryzowanych serwisach wskazanych w karcie gwarancyjnej Towaru. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. Dodatkowych informacji o sposobie odsyłania reklamowanego Towaru i składaniu reklamacji udziela firma LUCASSO Łukasz Ślusarczyk pod numerem telefonu 603 532 146.
 7. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Sklepu.
  1. Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie nieprawidłowości jakie zostały zgłoszone przez Klientów.
  2. Uprawnienie w zakresie złożenia reklamacji, o którym mowa w treści niniejszego rozdziału przysługuje Klientowi w zakresie nieprawidłowości, usterek lub przerw w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego firmy LUCASSO Łukasz Ślusarczyk.
  3. W trakcie korzystania ze Sklepu Klient może powiadomić Usługodawcę o wszelkich nieprawidłowościach, usterkach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego oraz o niewłaściwej jakości usług Sklepu.
  4. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres LUCASSO Łukasz Ślusarczyk, ul. Witkacego 4B, 26-606 Radom
  5. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w terminie jednego (1) miesiąca kalendarzowego licząc od dnia, w którym doszło do nieprawidłowości w funkcjonowaniu Sklepu. Reklamację złożoną po upływie terminu określonego w zdaniu pierwszym, pozostawia się bez rozpoznania, o czym Usługodawca niezwłocznie powiadamia Klienta, co jednak nie uchybia ogólnie obowiązującym przepisom prawa.
  6. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty złożenia.
  7. Za datę złożenia reklamacji uznaje się datę doręczenia Usługodawcy reklamacji.
  8. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
  9. O wynikach rozpatrzenia reklamacji Usługodawca niezwłocznie poinformuje Klienta.
 8. Odpowiedzialność.
  1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne, w tym szybkość przesyłu danych, występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z którego korzysta Klient, a które uniemożliwiają Klientowi poprawne korzystanie ze Sklepu Internetowego firmy LUCASSO Łukasz Ślusarczyk i oferowanych za jego pośrednictwem usług.
  2. Klient jest wyłącznie odpowiedzialny za zapewnienie technicznej zgodności pomiędzy wykorzystywanym przez siebie w celu korzystania ze Sklepu sprzętem komputerowym lub urządzeniem końcowym oraz systemem teleinformatycznym lub telekomunikacyjnym, a Sklepem.
  3. Klient ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania innego podmiotu, któremu umożliwia korzystanie z Usługi, tak jak za działania lub zaniechania własne.
  4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania ze Sklepu Internetowego firmy LUCASSO Łukasz Ślusarczyk lub przez Klienta w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, postanowieniami Regulaminu lub przyjętymi w tym zakresie zwyczajami.
  5. Usługodawca zastrzega sobie ponadto możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenia usług w Sklepie w szczególności z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej, w przypadku gdy nie naruszy to praw Klienta.
 9. Pozostałe prawa i obowiązki.
  1. Każda ze Stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą Stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.
  2. Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez samodzielne usunięcie Konta, polegające na złożeniu dyspozycji jego usunięcia albo zgłoszenie żądania usunięcia Konta Usługodawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Usługodawcy rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 5 dni.
  3. Usługodawca, chcąc rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poinformuje Klienta na adres e-mail podany przez Klienta podczas Rejestracji, w terminie 14 dni przed planowaną datą usunięcia Konta Klienta.
  4. Usługodawca ma prawo odstąpić od świadczenia Usługi w trybie natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu oraz w wyniku bezskutecznego wezwania Klienta do zaprzestania ww. naruszeń w terminie 1 dnia roboczego.
 10. Spory.
  1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
  2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 11. Postanowienia przejściowe i końcowe.
  1. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu wsposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego Regulaminu.
  2. Umowa sprzedaży Produktów może być zawarta tylko i wyłącznie w języku polskim. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst jedn. z dnia 17 maja 2006 r. – Dz.U. 2006 Nr 90, poz. 631).
  3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie internetowej Sklepu z zastrzeżeniem, że Zamówienia złożone lub Rezerwacje dokonane przed wejściem w życie tych zmian będą realizowane za zasadach dotychczasowych. W przypadku Klientów zarejestrowanych zostaną oni powiadomieni o zmianach oraz możliwości ich akceptacji przy pierwszym logowaniu w Sklepie Internetowym licząc od chwili wejścia w życie tych zmian. Odmowa akceptacji zmiany Regulaminu jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
  4. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej Sklepu oraz dostarczany nieodpłatnie Klientowi (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie.
  5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.12.2014 r.
Zapraszamy do kontaktu z nami:
ul. Witkacego 4B, 26-606 Radom
Tel: 603 532 146
E-mail: biuro@lucasso.pl
Dołącz do nas na: